بهره ‏برداری بهینه شبکه توزیع فعال در بازار انرژی، رزروچرخان و توان راکتیو با استفاده از مفهوم نیروگاه مجازی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده: در این مقاله، مسئله بهره‏برداری بهینه شبکه توزیع فعال (ADN) [i] برای حضور در بازار انرژی همزمان با رزروچرخان و متوالی توان راکتیو با در نظر گرفتن مفهوم نیروگاه مجازی فنی بررسی شده ‏است. نیروگاه مجازی فنی با لحاظ کردن قیود شبکه و منابع انرژی پراکنده‏ (DER)[ii] تحت پوشش خود، امکان بهره‏برداری فعال شبکه توزیع را با هدف حداکثر‌سازی سود به‌منظور حضور در بازارهای مذکور فراهم می‏کند. به‌منظور پیشنهاددهی نیروگاه مجازی در این بازارها، مدلی بر اساس در مدار قرار دادن قیمت بنیان واحدها مقید به قیود امنیت (SCPBUC)[iii]ارائه شده است که قیود امنیت آن مربوط به قید تعادل عرضه تقاضا و قیود بهره‌برداری شبکه توزیع است. نتایج حاصل از مدل ارائه‌شده نشان می‌دهد، شبکه توزیع فعال می‌تواند با استفاده از مفهوم نیروگاه مجازی علاوه بر پیشنهاد‌دهی بهینه در بازار برق و کسب سود قابل­توجه، به بهره‌برداری امن شبکه خود نیز بپردازد. مسئله پیشنهاد‏دهی نیروگاه مجازی فنی یک بهینه‏سازی غیر‏محدب غیر‏خطی آمیخته با عدد ‏صحیح است که با استفاده از برنامه‏ریزی غیر‏خطی آمیخته با عدد‏ صحیح (MINLP)[iv]حل شده است.


 

کلیدواژه‌ها