جایابی و تعیین ظرفیت بهینه محدودساز جریان خطا با لحاظ عدم قطعیت در توان تولیدی توربین بادی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

چکیده

چکیده: امروزه به دلیل افزایش قیمت منابع انرژی فسیلی، استفاده از تولیدات پراکنده که اغلب از انرژی­های نو استفاده می­کنند، در حال افزایش است. با نصب این واحدها در شبکه­های توزیع، سطح جریان اتصال کوتاه شبکه افزایش می­یابد؛ که این امر منجر به برهم­خوردن هماهنگی بین رله­های جریان زیاد موجود در سیستم و همچنین ایجاد جریان­های خطای بالاتر از قدرت قطع­کنندگی تجهیزات حفاظتی می­شود. در این مقاله از محدودساز ابررسانای جریان خطا (SFCL) برای حل مشکلات فوق استفاده می­شود. جایابی و تعیین ظرفیت مناسب SFCL، با در نظر گرفتن سه معیار حفظ هماهنگی رله­ها، کاهش جریان خطا و مینیمم ظرفیت نصب­شده SFCL به­صورت هم­زمان انجام می­گیرد؛ همچنین عدم­قطعیت در توان تولیدی توربین­های بادی نیز لحاظ می­شود. برای مدل­سازی سرعت باد از سری زمانی ARMA (Autoregressive Moving Average) استفاده شده است؛ تا بتوان سرعت ساعتی باد را شبیه­سازی نمود و توزیع احتمالاتی آن را به ­دست آورد. برخلاف روش­های بهینه­سازی متداول، در این مقاله از الگوریتم بهینه­سازی NSGA-II استفاده شده است. در پایان، روش پیشنهادی بر روی سیستم نمونه 30 باسه IEEE اجرا می­گردد تا نتایج عددی حاصل شده، عملکرد روش پیشنهادی را نشان دهد.

کلیدواژه‌ها