یک شاخص جدید به منظور ارزیابی اثر منابع تولید پراکنده بر هماهنگی رله های اضافه جریان

نویسنده

دانشگاه بیرجند

چکیده

چکیده: حضور منابع تولید پراکنده (DG) در سیستم قدرت در مقابل مزایای اقتصادی آن، می­تواند باعث ایجاد عدم هماهنگی در عملکرد رله­های اضافه جریان گردد. در این مقاله شاخص جدیدی، مستقل از تنظیمات رله­ها، به‌منظور تعیین میزان تأثیر نصب DG بر قیود هماهنگی رله­های اضافه جریان ارائه گردیده است. در صورت حضور منابع تولید پراکنده در شبکه، جریان خطای عبوری از رله­های پشتیبان و اصلی نسبت به حالت عدم حضور آن منابع تغییر می­کند. بر این اساس شاخص پیشنهادی برای هر زوج رله به‌صورت تفاضل نرخ تغییرات جریان خطای عبوری از رله پشتیبان و نرخ تغییرات جریان خطای عبوری از رله اصلی تعریف گردیده است. با روابط ریاضی نشان داده شده است که در صورت نصب DG، برای هر قید هماهنگی علامت شاخص پیشنهادی نشان­دهنده کاهش یا افزایش فاصله زمانی هماهنگی بوده و اندازه شاخص پیشنهادی نشان­دهنده میزان کاهش فاصله زمانی هماهنگی بوده است. شاخص پیشنهادی برای قیود هماهنگی رله­های اضافه جریان یک شبکه 8 شینه به ازای نصب DG در شین­های مختلف شبکه محاسبه گردیده است. نتایج درستی شاخص پیشنهادی در ارزیابی میزان تأثیر مکان نصب و ظرفیت DG بر قیود هماهنگی را نشان داده است. همچنین مکان­های نصب و ظرفیت­های DG به کمک این شاخص رتبه­بندی گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Index for Evaluating Distributed Generation Impacts on Overcurrent Relay Coordination

چکیده [English]

Abstract: The presence of Distributed Generation (DG) resources in power system, versus economic benefits, can be cause a miss-coordination in operation of overcurrent relay. In this paper, a new index is proposed to determine the impact of DG installation on coordination constraints of overcurrent relay, independent of relay settings. In the presence of DG in network, the fault current passing through the backup and primary relays change in compare to the no presence of DG.  According to this, the proposed index is defined as the difference between the rate of change of fault current passing through backup relay and the rate of change of fault current passing through primary relay, for each relay pairs. In the presence of DG, mathematically proven that the sign of the proposed index for each coordination constraints, indicates the increase or decrease of coordination time interval and the measure of proposed index indicates the reduction of coordination time interval. The proposed index for the coordination constraints of overcurrent relay of an 8-bus test system is determined at each DG location. The results have shown the correctness of proposed index to evaluate the impact of location and capacity of DG on the coordination constraints. Also, the locations and capacities of DG have been ranked base on proposed index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Overcurrent relay coordination
  • Distributed generation
  • proposed index
[1] J. M. Gers and E. J. Holmes, Protection of Electricity Distribution Networks, 2nd ed, ser. IEE Power and Energy Series 47. London, U.K.: IEE, 2004.
[2] A. J. Urdaneta, R. Nadira and L. G. Perez, “Optimal coordination of directional overcurrent relays in interconnected power systems,” IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 3, no. 3, pp. 903–911, 1988.
[3] نبی طاهری، رحمت‌الله هوشمند و رضا همتی، «برنامه‌ریزی هماهنگ نصب منابع تولید پراکنده و توسعه شبکه توزیع در حضور نامعینی بار و قیمت انرژی»، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، دوره 44، شماره1، صفحه 43-56، بهار 1393.
[4] سعید عباپور، کاظم زارع و بهنام محمدی ایواتلو، «ارزیابی جنبه‌های فنی و اقتصادی شبکه توزیع با هدف توسعه DG بر مبنای کاربرد مدیریت اکتیو در شبکه»، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، دوره 44، شماره4، صفحه 35-45، زمستان 1393.
[5] J. Gomez, J. Vaschetti, C. Coyos and C. Ibarlucea, “Distributed generation: impact on protections and power quality,” IEEE Latin America Transactions, vol. 11, no. 1, pp. 460–465, 2013.
[6] H. Yazdanpanahi, Y. Li and W. Xu, “A new control strategy to mitigate the impact of inverter-based DGs on protection system,” IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 3, no. 3, pp. 1427–1436, 2012.
[7] M. A. Haj-Ahmed and M. S. Illindala, “The influence of inverter-based DGs and their controllers on distribution network protection,”  IEEE Transactions on Industry Applications,  vol. 50,  no. 4,  pp. 2928 -2937, 2014.
[8] S. Chaitusaney and A. Yokoyama, “Prevention of reliability degradation from recloser—Fuse miscoordination due to distributed generation,” IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 23, no. 4, pp. 2545–2554, 2008.
[9] P. H. Shah and B. R. Bhalja, “New adaptive digital relaying scheme to tackle recloser-fuse miscoordination during distributed generation interconnections,” in IET Generation, Transmission & Distribution, vol. 8, no. 4, pp. 682 -688, 2014.
[10] A. F. Naiem, Y. Hegazy, A. Y. Abdelaziz and M. A. Elsharkawy, “A classification technique for protection coordination assessment of distribution systems with distributed generation, ” IEEE Transactions on Power Delivery,  vol. 27,  no. 1,  pp.176 -185, 2012.
[11] N. Pholborisut, T. Saksornchai and B. Eua-arporn, “Evaluating the Impact of Distributed Generation on Protection System Coordination Using Protection Miscoordination Index,” The 8th Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand-Conference, pp. 865-868, 2011.
[12] H. Zeineldin, Y. R. Mohamed, V. Khadkikar and V. Pandi, “A protection coordination index for evaluating distributed generation impacts on protection for meshed distribution systems,” IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 4, no. 3, pp. 1523–1532, 2013.
[13] S. A. M. Javadian, M. R. Haghifam, M. Fotuhi-Firoozabad and S. M. T. Bathaee, “Analysis of protection system’s risk in distribution networks with DG,” International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 44, no. 1, pp. 688-695, 2013.
[14] A. Saberi Noghabi, J. Sadeh and H. Rajabi Mashhadi, “Considering different network topologies in optimal overcurrent relay coordination using a hybrid GA,” IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 24, no. 4, pp. 1857–1863, 2009