طراحی و ساخت ریزتراشه بلوغ آزمایشگاهی تخمک

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

3 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

4 مرکز تحقیقات کاربردی داروئی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

چکیده: در این مقاله، با استفاده از فناوری ریزسیال به طراحی و ساخت ریزتراشه‌ای برای استفاده در فناوری کمک‌باروری و به‌طور خاص جهت بلوغ آزمایشگاهی تخمک پرداخته شده است. ابتدا با استفاده از نرم‌افزار COMSOL به بررسی و شبیه‌سازی ایده‌ مطرح‌شده پرداخته و شکل هندسی بهینه به دست آورده شده است. پس از آن پروسه ساخت بهینه جهت ساخت ریزتراشه‌ طراحی‌شده با استفاده از روش لیتوگرافی نرم بیان شده است. در ضمن نمونه‌ ریزتراشه‌ پلیمری از جنس پلیمر الاستومر PDMS در آزمایشگاه ریزساخت پیاده‌سازی گردیده و نمونه‌ها‌ در چند مرحله در آزمایشگاه تحقیقات ناباروری تحت بررسی قرار گرفته و ایرادات موجود در این ریزتراشه‌ شناسایی و مرتفع گردیده است. مقایسه نتایج نمونه‌های بلوغ­یافته در ریزتراشه فوق با موارد تکوین‌یافته به روش استاندارد IVM بهبود قابل­توجهی را نشان می‌دهد. یکی از نتایج بسیار مثبت به­دست‌آمده، حذف سلول‌های پوششی از جداره خارجی تخمک‌ها همزمان با تکوین آن‌ها و بدون هرگونه دخالت فیزیکی و تزریق آنزیم‌های گران‌قیمت است که باعث کاهش تنش‌های وارد بر تخمک‌ها و نیز هزینه ‌تمام‌شده هر سیکل IVM می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Fabrication of a Microfluidic Chip for In Vitro Oocyte Maturation

چکیده [English]

Abstract: In this paper, we designed and fabricated a microfluidic chip for in vitro oocyte maturation. All processes have been simulated using COMSOL multiphysics software prior to fabrication of the microchip, to achieve an optimized geometry. Finally, using soft lithography, we will discuss the different stages of optimized manufacturing process for the designed microchip in detail. The fabricated microchip has been implemented using the commercial elastomer, Poly dimethyl siloxane (PDMS) in the microfabrication laboratory and have been clinically evaluated over mice oocytes in different stages using infertility laboratory facilities and its issues has been identified and resolved. The maturation process has been compared to the standard IVM of oocytes and significant improvement has been observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Assisted reproductive technology (ART)
  • microfluidic technology
  • in vitro maturation (IVM)
  • oocyte
[1] L. A. Schieve, S. A. Rasmussen, G. M. Buck, D. E. Schemed, M. A. Reynolds and V. C. Wright, “Are children born after assisted reproductive technology at increased risk for adverse health outcomes,” Obstetrics & Gynecology, vol. 103, no. 6, pp. 1154–1163, 2004.
[2] J. E. Swain, D. Lai, S. Takayama and G. D. Smith, “Thinking big by thinking small: application of microfluidic technology to improve ART,” Lab on a chip, vol.13, no. 7, pp.1213-1224, 2013.
[3] D. J. Beebe, I. K. Glasgow and M. B. Wheeler, “Microfluidic embryo and/or oocyte handling device and method,” U. S. Patent, no. US6193647 B1, 2001.
[4] Y. Heo, Improvement of In Vitro Fertilization (IVF) Technology through Microfluidics, Ph.D. Thesis, University of Michigan, Michigan, 2008.
[5] G. M. Whitesides, “The origins and the future of microfluidics,” Nature, vol. 442, no. 1, pp. 368-373, 2006.
[6] A. J. Tomlinson, N. A. Guzman and S. Naylor, “Enhancement of concentration limits of detection in CE and GEMS: A review of on-line sample extraction, cleanup, analyte preconcentration, and microreactor technology,” Journal of Capillary Electrophoresis, vol. 2, no. 6, pp. 247-266, 1995.
[7] D. J. Beebe, G. A. Mensing and G. Walker, “M. Physics and applications of microfluidics in biology,” Annual Review of Biomedical Engineering, vol. 4, no. 1, pp. 261-286, 2002.
[8] J. A. Pelesko and D. H. Bernstein, Modeling MEMS and NEMS, A CRC Press, ch. 2, pp. 40-47, 2003.
[9] H. Singh, E. S. Ang, T. T.  Lim and D. W. Hutmacher, “Flow modeling in a novel non-perfusion conical bioreactor,” Biotechnology and Bioengineering, vol. 97, no. 5, pp. 1291-1299, 2007.
[10] A. M. Rocha and G. D. Smith, “Culture systems: Fluid dynamic embryo culture systems (microfluidics.),” Methods in Molecular Biology, vol. 912, pp. 355-365, 2012.
[11] T. C. Esteves, F. Rossem, V. Nordhoff, S. Schlatt, M. Boiani and S. L. Gac, “A microfluidic system supports single mouse embryo culture leading to full-term development,” RSC Advances, vol. 3, no. 48, pp. 26451–26458, 2013.
[12] A. Manbachi, S. Shrivastava, M. Cioffi, B. G. Chung, M. Moretti, U. Demirci, M. Yliperttula and A. Khademhosseini, “Microcirculation within grooved substrates regulates cell positioning and cell docking inside microfluidic channels,” Lab Chip, vol. 8, no. 5, pp. 747–754, 2008.
[13] Y. Xie, F. Wang, W. Zhong, E. Puscheck, H. Shen and D. A Rappolee, “Shear stress induces preimplantation embryo death that is delayed by the zona pellusida and associated with stress-activated protein kinase –mediated apoptosis,” Biology of Reproduction, vol. 75, no. 1, pp. 45-55, 2006.
[14] P. D. Gaver and S. M. Kute, “A Theoretical Model Study of the Influence of Fluid Stresses on a Cell Adhering to a Microchannel Wall,” Biophysical Journal, vol. 75, pp. 721–733, 1998.
[15] سیاوش زرگری، طراحی و امکان‌سنجی ساخت یک Lab on Module بـرای استفـاده در روش‌هـای کمک‌بـاروری (ART)، پـایـاننامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه تبریز، تبریز، 102، 1393.