ارائه روش جدیدی برای مدل‌سازی مبدل کاهنده - افزاینده دوسویه با استفاده از شیوه جدیدی از روش گراف سیگنال جریان و به‌کارگیری آن در سیستم مدیریت انرژی خودروی برقی

نویسندگان

دانشگاه تبریز - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده

در این مقاله، شیوه جدیدی از روش گراف سیگنال جریان برای مدل‌سازی مبدل کاهنده - افزاینده دوسویه و استخراج توابع تبدیل مورد نیاز استفاده شده است. روش گراف سیگنال جریان ضمن دستیابی به توابع تبدیل مورد نیاز مبدل، فرآیند ساده‌تری نسبت به سایر روش‌های مدل‌سازی دارد. مبدل مدل‌شده در سیستم مدیریت انرژی یک خودروی برقی به‌کار گرفته می‌شود. سیستم انرژی خودروی برقی مورد نظر از دو منبع فراخازن و بانک باتری تشکیل شده است. منبع تغذیه هیبرید پیشنهادی مزایایی مانند انتقال چگالی انرژی بالا و توان لحظه‌ای بالا بر روی فراخازن را دارا است. در این مقاله به‌کمک مبدل مذکور، مدیریت انرژی بین منابع تغذیه هیبرید انجام می‌گیرد. هم‌چنین برای سیستم مدیریت انرژی، ساختار مورد نیاز ارائه شده و بر مبنای مدل به‌دست‌آمده برای مبدل، کنترل‌کننده لازم برای مدیریت انرژی در مدار منبع تغذیه هیبرید پیشنهاد شده است. برای اثبات صحت روش مدل‌سازی پیشنهادی و کارایی آن در سیستم مدیریت انرژی خودرو از نتایج شبیه‌سازی در محیط نرم‌افزار Matlab استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها