مکان‌یابی بهینه واحدهای اندازه‌گیر فازوری برای مکان‌یابی خطا در شبکه قدرت با در نظر گرفتن باس‌های تزریق‌صفر و خروج تکی خطوط

نویسندگان

1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده فنی و مهندسی

2 پردیس فنی و مهندسی عباسپور دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده مهندسی برق

چکیده

با توجه به رشد گسترده فناوری اطلاعات و سامانه‌های مخابراتی و ابزارهای دقیق الکترونیکی، استفاده از واحدهای اندازه‌گیر فازور (PMU) برای رؤیت‌پذیری و حفاظت گسترده شبکه‌های قدرت مطرح گردیده است. اما از طرفی احداث کانال‌های ارتباطی و نصب تجهیزات واحدهای PMU بسیار هزینه‌بر بوده و نیاز به بهینه‌سازی دارد. در این مقاله ابتدا قیود مسئله مکان‌یابی بهینه واحد PMU به‌منظور حفظ رؤیت‌پذیری حالت عیب شبکه قدرت با در نظر گرفتن باس تزریق‌صفر مطرح شده است و در ادامه فرمول‌بندی ریاضی آن ارائه شده است. همچنین به منظور لحاظ کردن رخدادهای واقعی شبکه، خروج تکی خطوط نیز در نظر گرفته شده است. در نهایت روش پیشنهادی بر روی شبکه استاندارد 9 و 14 و 30 باسه IEEE اجرا و نتایج بهبودیافته برای کاهش تعداد PMU ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها