طراحی شبکه توزیع بهینه و مقاوم نسبت به عدم‌قطعیت برآورد بار

نویسندگان

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده فنی و مهندسی

چکیده

این مقاله روشی جدید برای طراحی شبکه توزیع در حضور عدم‌قطعیت بار ارائه می‌کند، طوری که شبکه حاصل یک شبکه بهینه و در عین حال مقاوم نسبت به عدم‌قطعیت برآورد بار باشد. ابتدا روشی برای طراحی شبکه بهینه با نادیده گرفتن عدم‌قطعیت بار ارائه شده و سپس با ترکیب این روش با روش مونت-کارلو، روشی نو برای طراحی شبکه توزیع با در نظرگیری عدم‌قطعیت بار ارائه و تفصیل شده است. در این مقاله با فرض این‌که مکان مناسب پست‌های توزیع و فوق‌توزیع در کارهای دیگری به دست آمده است، مسیر بهینه فیدرهای فشارمتوسط با استفاده از شکل جدیدی از الگوریتم رقابت استعماری که به‌منظور طراحی شبکه توزیع اصلاح و گسترش یافته است به دست آمده‌اند. به‌منظور تست شعاعی بودن شبکه به‌دست‌آمده در هر تکرار از الگوریتم، یک روش ریاضی که به نوع خود یک روش جدید و نویی به‌شمار می‌رود به کار رفته است. برای سناریوی طراحی با درنظرگیری عدم قطعیت، شبکه بهینه به‌دست‌آمده و نیز نمودار هیستوگرام تعدادی از پارامترهای الکتریکی این شبکه ارائه شده‌اند. براساس نتایج به‌دست‌آمده با مدل‌سازی رفتار شبکه در مقابل ورودی‌های احتمالی می‌توان به شبکه بهینه‌ای دست یافت که با همان هزینه و تأمین قیود الکتریکی، دارای خواص واقعی‌تر و انعطاف‌پذیرتر باشد یا به‌عبارت بهتر شبکه حاصل، نسبت به عدم‌قطعیت برآورد بار مقاوم بوده و بهینه‌بودن خود را حفظ خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها