آشکارسازی اهداف کوچک و مات هوایی در تصاویر مادون قرمز مبتنی بر ریاضیات مورفولوژی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین (ع) - دانشکده برق

2 دانشگاه شیراز - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده

آشکارسازی اهداف مادون قرمز در بسیاری از زمینه‌های پردازش تصویر و ویدیوهای مادون قرمز، مرحله‌ای اساسی محسوب شده و نقش مهمی در کاربردهای نظامی و نظارتی دارند. ناحیه مربوط به هدف مادون قرمز هوایی، معمولاً اندازه کوچکی داشته و در یک پس‌زمینه کلاتری قرار دارد. لذا می‌توان گفت که از مشخصات نوعی اهداف مادون قرمز هوایی، اطلاعات شکلی بسیار محدود و نسبت سیگنال به نویز پایین می‌باشد. ایده اصلی در این مقاله جهت آشکارسازی، بهبود اهداف کوچک و مات به‌وسیله اعمال فیلتر Kim’s LoG و تعدیل تبدیل NTH است. این روش موجب بهبود نسبت کنتراست بین هدف و پس‌زمینه می‌گردد. نتایج شبیه‌سازی حاکی از توانایی الگوریتم پیشنهادی در کاربرد آشکارسازی اهداف مادون قرمز هوایی دارد. عملکردهای مورد ارزیابی، نشان‌گر بازده بیشتر الگوریتم ارائه‌شده در مقایسه با برخی روش‌های رایج است.

کلیدواژه‌ها