یک روش آماری جهت کوچک کردن تصویر با حفظ محتوا

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده فنی‌مهندسی

چکیده

این مقاله یک روش آماری جهت کوچک کردن تصویر با حفظ محتوا پیشنهاد می‌دهد. این روش با استفاده از یک شبکه یکنواخت اولیه تصویر را به ناحیه‌های مربعی یکسان تقسیم می‌کند و سپس با استفاده از نقشه اهمیت برای هر یک از این مربع‌ها یک ضریب اهمیت محاسبه می‌کند. نقشه اهمیت با استفاده از یک ترکیب جدید از چگالی لبه‌ها و نقشه برآمدگی هارل محاسبه می‌شود. الگوریتم پیشنهادی با استفاده از توابع آماری میانگین و واریانس ضرایب اهمیت مربع‌ها، اندازه جدید برای هر یک از مربع‌ها محاسبه می‌کند. برای حفظ نواحی مهم تا حد ممکن و تخریب بیش‌تر نواحی کم‌اهمیت، این روش از توابع آماری برای دادن ارزش بزرگ‌تر به مربع‌های مهم‌تر استفاده می‌کند. برای جلوگیری از خم شدن خطوط افقی، مربع‌هایی که در یک سطر مساوی قرار گرفته‌اند، وقتی اندازه تصویر در جهت عمودی تغییر می‌کند به یک اندازه تغییر می‌کنند؛ و همچنین برای جلوگیری از خم شدن خطوط عمودی تصویر، هر ستون از مربع‌ها به یک اندازه جمع یا کشیده می‌شوند. نتیجه اعمال الگوریتم پیشنهادی بر روی تصاویر مختلف نشان می‌دهد که این الگوریتم هم از نظر کمی و هم کیفیت بصری، عملکرد بهتری نسبت به روش‌های دیگر در حفظ اشیای مهم دارد.

کلیدواژه‌ها