تصویرسازی در سونار روزنه مصنوعی معکوس چندپایه با استفاده از روش پس‌تابش فیلترشده

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی

چکیده

تصویربرداری از اهداف متحرک زیر آب با استفاده از سونار روزنه مصنوعی معکوس امکان‌پذیر است اما علاوه بر مشکلات کاربردی که در به‌کارگیری رادارهای روزنه مصنوعی معکوس موجود است، شرایط خاص محیط آب و انتشار امواج صوتی در آن، تصویربرداری را به امری دشوار و پرچالش تبدیل کرده است. در این مقاله روشی پیشنهاد می‌گردد که با استفاده از ایده سونار روزنه مصنوعی معکوس چندپایه و با فرض قرارگیری در آب‌های کم‌عمق که منجر به ایجاد منابع مجازی می‌شود، می‌توان تصویر مناسبی از اهداف متحرک زیر آب ایجاد کرد. به‌منظور دستیابی به الگوریتمی مناسب، روابط تصویرسازی با استفاده از روش‌های قالب‌بندی قطبی و پس‌تابش فیلترشده برای سونار روزنه مصنوعی معکوس چندپایه استخراج خواهد شد. پس از بررسی و شبیه‌سازی این دو روش، نشان داده خواهد شد که الگوریتم تصویرسازی پس‌تابش فیلترشده پیشنهادی در شرایط در نظر گرفته‌شده با توجه به معیارهای کیفیت تصویر، دارای کارایی و عملکرد بهتری است و به فاصله هدف بستگی ندارد.

کلیدواژه‌ها


   [1]      R. Schettini, and S. Corchs, “Underwater image processing: state of the art of restoration and image enhancement methods,” EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, vol. 2010, pp. 1-14, 2010.
   [2]      F. Bonin, A. Burguera, and G. Oliver, “Imaging systems for advanced underwater vehicles,” Journal of Maritime Research, vol. 8, no. 1, pp. 65-86, 2011.
   [3]      R.E. Hansen, Introduction to Synthetic Aperture Sonar Systems, Edited by Prof. Nikolai Kolev, Publisher InTech, 2011.
   [4]      C. Ozdemir, Inverse synthetic aperture radar imaging with MATLAB Algorithms, vol. 210, John Wiley & Sons, 2012.
   [5]      W.K. Blake, T.D. Le, and J.R. Peoples, “Target interpretation using inverse synthetic aperture sonar techniques,” The Journal of the Acoustical Society of America, vol. 90, no. 4, pp. 2341-2341, 1991.
   [6]      J. Xu, X.Z. Jiang, Y. Zhu, and B.C. Yuan, “Research of inverse synthetic aperture sonar based on convolution back projection algorithm,” ActaAcustica, vol. 26, no. 5, pp. 400-404, 2001.
   [7]      J. Xu, X. Jiang, and J. Tang, “Range-instantaneous Doppler imaging of inverse synthetic aperture sonar,” Journal of Technical Acoustics, vol. 22, no. 1, pp. 48-51, 2003.
   [8]      G. Qian, H. Liang, Z.S. Li, Y.Q. Liu, and Y.L. Li, “An improved range-instant Doppler imaging algorithm in inverse synthetic aperture sonar,” Torpedo Technology, vol. 11, no. 2, pp. 14-15, 2003.
   [9]      G.J. Xu, G.L. Cheng, and M.M. Zhang, “Point target imaging of inverse synthetic aperture sonar,” Shipboard Electronic Countermeasure, vol. 31, no. 3, pp. 64-65, 2008.
[10]      H. Xinyi, “The research on the application of inverse synthetic aperture imaging technology on acoustic homing torpedo,” Ship Science and Technology Journal, vol. 30, no. 1, pp. 96-100, 2008.
[11]      J. Xu, X. Jiang, and J. Tang, “A new range-instantaneous Doppler imaging method in inverse synthetic aperture sonar based on time-frequency analysis,” ActaAcustica, vol. 26, no. 6, pp. 551-556, 2001.
[12]      D. Liu, et al., “A new mode of target-motion-induced sonar imaging and processing,” 9th International Conference on Signal Processing (ICSP 2008), pp. 2567-2570, IEEE, 2008.
[13]      M. Zhang, et al., “On 2D-imaging algorithm for underwater target in near-field,” IEEE Congress on Image and Signal Processing (CISP'08), vol. 3, pp. 791-795, 2008.
[14]      H. Parmeswaran, et al., “Cross-range imaging of a cooperative source using passive inverse synthetic aperture technique,” IEEE International Underwater Technology Symposium (UT), pp. 1-7, 2013.
[15]      M. Martorella, “Introduction to inverse synthetic aperture radar,” IEEE International Radar Conference, 2010.
[16]      M. Martorella, “Optimal sensor positioning for inverse synthetic aperture radar,” IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. 49, no. 1, pp. 648-658, 2013.
[17]      T.G. Kostis, Interferometric Inverse Synthetic Aperture Radar, Master of Science thesis, Department of Electrical and Electronic Engineering in University College London, 2001.
[18]      Z. Zhu, Y. Zhang, and Z. Tang, “Bistatic inverse synthetic aperture radar imaging,” IEEE International Radar Conference, pp. 354-358, 2005.
[19]      M. Soumekh, Synthetic Aperture Radar Signal Processing with MATLAB Algorithms, New York, Wily Interscience Publication, 1999.
[20]      G. Wang, X.G. Xia, and V.C. Chen, “Three-dimensional ISAR imaging of maneuvering targets using three receivers,” IEEE Transactions on Image Processing, vol. 10, no. 3, pp. 436-447, 2001.
[21]      C. Ma, et al., “Three-dimensional ISAR imaging based on antenna array,” IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 46, no. 2, pp. 504-515, 2008.
[22]      X. Xiaochun, and Z. Yunhua, “3D ISAR imaging based on MIMO radar array,” 2nd Asian-Pacific Conference on Synthetic Aperture Radar (APSAR 2009), pp. 1018-1021, 2009.
[23]      Y. Zhu, Y. Su, and W. Yu, “An ISAR imaging method based on MIMO technique,” IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 48, no. 8, pp. 3290-3299, 2010.
[24]      E. An, Underwater Channel Modeling for Sonar Applications, MSc Thesis, The Graduate School of Natural and Applied Sciences of Middle East Technical University, 2011.
[25]      R.J. Urick, Principles of Underwater Sound, 3rd edition, McGraw-HiII, 1983.
[26]      J. X. Lopez, Inverse Synthetic Aperture Radar Imaging Theory and Applications, MSc thesis, The Graduate School of University of Texas-Pan American, 2011.
[27]      A.C. Kak, and M. Slaney, Principles of Computerized Tomographic Imaging, Philadelphia, SIAM, 2001.
[28]      T. Ray, Y. Cao, Z. Qiao, and G. Chen, “2D and 3D ISAR image reconstruction through filtered back projection,” SPIE Defense, Security and Sensing, International Society for Optics and Photonics, pp. 836107-836111, 2012.
[29]      L.C. Parra, 2D Reconstruction from Projections, Lecture 5 from BME I5000, Biomedical Imaging Course, City College of NewYork, Available online at: http://bme.ccny.cuny.edu/faculty/parra/teaching/medimaging/.
[30]      R.E. Kell, “On the derivation of bistatic RCS from monostatic measurements,” Proceedings of the IEEE, vol. 53, no. 8, pp. 983-988, 1965.
[31]      M.J. Dargahi, A.D. Aref, and A. Khademzade, “Simulation and performance analysis of a novel model for short range underwater acoustic communication channel using ray tracing method in turbulent shallow water regions of the Persian Gulf,” International Journal of Computer Science Issues (IJCSI), vol. 8, no.1, p. 329, 2011.
[32]      X. Lurton, An introduction to underwater acoustics: principles and applications, 2nd Edition, Springer, 2010.