حل مسئله مشارکت بهینه واحدهای نیروگاهی در حضور منابع انرژی تجدیدپذیر

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد -آزمایشگاه شبکه‌های توزیع هوشمند - دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشیار آزمایشگاه شبکه‌های توزیع هوشمند - دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان