تاثیر پالس‌های ادوات الکترونیک قدرت بر وقوع تخلیه جزئی در عایق ماشین‌های الکتریکی با استفاده از مدل‌سازی به روش اجزاء محدود

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی