بررسی تاثیر پارکینگ‌های هوشمند بر تامین توان راکتیو در شبکه‌های هوشمند با نیروگاه بادی بر اساس کنترل‌کننده غیرخطی مدلغزشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد - دانشکده مهندسی - دانشگاه شهرکرد

2 استادیار دانشکده مهندسی - دانشگاه شهر کرد

3 استاد دانشگاه آزاد اسلامی - واحد خمینی شهر