کاهش PAPR در SLM بدون ارسال جداگانه اطلاعات جانبی با استفاده از روش LCG

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز