کاهش نوسانات گشتاور و تلفات اهمی در موتور سوئیچ رلوکتانس با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استاد دانشکده مهندسی مکاترونیک، دانشگاه کیونگ سونگ، بوسان کره جنوبی