پیشنهاد یک روش جدید جهت برنامه‌ریزی توسعه تولید (GEP) بر مبنای تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی برقٰ، پردیس فنی شهید عباسپور، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی برق، پردیس فنی شهید عباسپور، دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار دانشکده مهندسی برق، پردیس فنی شهید عباسپور، دانشگاه شهید بهشتی

4 استادیار دانشکده مهندسی برق، پردیس فنی شهید عباسپور، دانشگاه شهید بهشتی