بهبود تخمین ناحیه جذب:‌ مطالعه‌ای بر روی خفتگی تومور

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 استاد دانشکده کنترل و سیستم، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3 استادیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر