نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آپنه خواب انسدادی توسعه یک روش تطبیقی جدید بر پایه تجزیه فوریه تجربی برای تشخیص آپنه خواب انسدادی به کمک تحلیل سیگنال الکتروکاردیوگرام [دوره 53، شماره 3، 1402، صفحه 159-170]
 • آرایه میکروفونی شکل‌دهنده پرتو MVDR مرتبه کسری و مبتنی بر آنالیز مقادیر ویژه برای بهسازی گفتار [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 37-47]
 • آگاهی از انرژی یک روش توزیع‌شده مبتنی بر زمان‌بندی خواب برای ذخیره‌سازی انرژی در شبکه‌های خودمختار [دوره 53، شماره 3، 1402، صفحه 183-195]
 • آنالیز بلادرنگ کمینه سازی هزینه کل در شبکه های هوشمند با تابع هدف نامعلوم [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 139-148]
 • آنالیز مقادیر ویژه شکل‌دهنده پرتو MVDR مرتبه کسری و مبتنی بر آنالیز مقادیر ویژه برای بهسازی گفتار [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 37-47]

ا

 • اتوماتای یادگیر سلولی ارائه یک رویکرد توپولوژیکی هوشمند برای انتخاب جهت حسگرها در شبکه‌های حسگر جهت‌دار [دوره 53، شماره 4، 1402، صفحه 281-290]
 • اختلال در ادراک زمان تشخیص بیماری نقص‌توجه/بیش‌فعالی به کمک تحلیل ارتباطات نواحی مختلف مغزی و روش تاب-خوردگی زمانی پویا [دوره 53، شماره 3، 1402، صفحه 223-233]
 • اختلال نقص‌توجه-بیش‌فعالی تشخیص بیماری نقص‌توجه/بیش‌فعالی به کمک تحلیل ارتباطات نواحی مختلف مغزی و روش تاب-خوردگی زمانی پویا [دوره 53، شماره 3، 1402، صفحه 223-233]
 • الگوریتم تطبیق مرزی پنهان سازی خطا مبتنی بر گرادیان و سازگار با محتوا برای H.264/AVC [دوره 53، شماره 4، 1402، صفحه 299-308]
 • الگوریتم کریل کیاتیکی (CKHA) بهبود تشخیص نفوذ به شبکه اینترنت اشیاء با استفاده از یادگیری عمیق و الگوریتم بهینه‌سازی میگوی آشوبی [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 127-138]
 • امنیت شبکه اینترنت اشیا بهبود تشخیص نفوذ به شبکه اینترنت اشیاء با استفاده از یادگیری عمیق و الگوریتم بهینه‌سازی میگوی آشوبی [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 127-138]
 • اینترنت اشیاء یک طرح برون‌سپاری وظایف آگاه از جابه‌جایی اشیاء مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی کلونی مورچه در پردازش مه نرم‌افزار-محور [دوره 53، شماره 4، 1402، صفحه 245-256]
 • انعطاف پذیری مدل‌سازی امکانی- احتمالاتی پارکینگ خودروی‌های برقی با رویکرد بهبود انعطاف‌پذیری در برنامه ریزی مشارکت امنیت مقید واحدهای نیروگاهی [دوره 53، شماره 3، 1402، صفحه 209-222]
 • انعطاف‌پذیر یک روش نظام مند بازتعریف خروجی جهت کنترل وضعیت غیرخطی یک ماهواره انعطاف‌پذیر [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 81-91]

ب

 • بازتعریف خروجی یک روش نظام مند بازتعریف خروجی جهت کنترل وضعیت غیرخطی یک ماهواره انعطاف‌پذیر [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 81-91]
 • برنامه ریزی مشارکت امنیت مقید واحدهای نیروگاهی مدل‌سازی امکانی- احتمالاتی پارکینگ خودروی‌های برقی با رویکرد بهبود انعطاف‌پذیری در برنامه ریزی مشارکت امنیت مقید واحدهای نیروگاهی [دوره 53، شماره 3، 1402، صفحه 209-222]
 • برون‌سپاری وظایف یک طرح برون‌سپاری وظایف آگاه از جابه‌جایی اشیاء مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی کلونی مورچه در پردازش مه نرم‌افزار-محور [دوره 53، شماره 4، 1402، صفحه 245-256]
 • بهسازی گفتار شکل‌دهنده پرتو MVDR مرتبه کسری و مبتنی بر آنالیز مقادیر ویژه برای بهسازی گفتار [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 37-47]
 • بهینه سازی مدل برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه مبتنی بر ریسک با در نظرگرفتن شاخص های ریسک نامشهود [دوره 53، شماره 3، 1402، صفحه 171-182]
 • بهینه‌سازی انرژی یک روش توزیع‌شده مبتنی بر زمان‌بندی خواب برای ذخیره‌سازی انرژی در شبکه‌های خودمختار [دوره 53، شماره 3، 1402، صفحه 183-195]
 • بهینه‌سازی کلونی مورچه یک طرح برون‌سپاری وظایف آگاه از جابه‌جایی اشیاء مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی کلونی مورچه در پردازش مه نرم‌افزار-محور [دوره 53، شماره 4، 1402، صفحه 245-256]

پ

 • پردازش مه یک طرح برون‌سپاری وظایف آگاه از جابه‌جایی اشیاء مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی کلونی مورچه در پردازش مه نرم‌افزار-محور [دوره 53، شماره 4، 1402، صفحه 245-256]
 • پنهان‌سازی خطا در ویدیو پنهان سازی خطا مبتنی بر گرادیان و سازگار با محتوا برای H.264/AVC [دوره 53، شماره 4، 1402، صفحه 299-308]
 • پنهان‌سازی خطای مبتنی بر گرادیان پنهان سازی خطا مبتنی بر گرادیان و سازگار با محتوا برای H.264/AVC [دوره 53، شماره 4، 1402، صفحه 299-308]
 • پوشش رأسی یک روش توزیع‌شده مبتنی بر زمان‌بندی خواب برای ذخیره‌سازی انرژی در شبکه‌های خودمختار [دوره 53، شماره 3، 1402، صفحه 183-195]
 • پوشش صفحه‌ای ناهمسانگرد حذف تزویج متقابل دو آرایه آنتن پچ هم‌فرکانس با استفاده از پوشش فراسطحی برای کاربردهای چرخش پرتو [دوره 53، شماره 4، 1402، صفحه 269-280]
 • پوشش ناحیه ارائه یک رویکرد توپولوژیکی هوشمند برای انتخاب جهت حسگرها در شبکه‌های حسگر جهت‌دار [دوره 53، شماره 4، 1402، صفحه 281-290]
 • پوشش‌های فراسطحی بیضوی حذف تزویج متقابل دو آرایه آنتن پچ هم‌فرکانس با استفاده از پوشش فراسطحی برای کاربردهای چرخش پرتو [دوره 53، شماره 4، 1402، صفحه 269-280]

ت

 • تاب آوری سیستم توزیع ارتقا سطح تاب آوری مبتنی بر برنامه مدیریت پیشگیرانه فعال در شبکه توزیع حامل چند انرژی با استفاده از ریز شبکه ها [دوره 53، شماره 4، 1402، صفحه 309-319]
 • تاب‌خوردگی زمانی پویا تشخیص بیماری نقص‌توجه/بیش‌فعالی به کمک تحلیل ارتباطات نواحی مختلف مغزی و روش تاب-خوردگی زمانی پویا [دوره 53، شماره 3، 1402، صفحه 223-233]
 • تابع مانع کنترل رویکردی عصبی-تطبیقی در طراحی کنترل کننده نزدیک به بهینه برای کلاسی از سیستم های مقید [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 115-126]
 • تابع هدف نامعلوم کمینه سازی هزینه کل در شبکه های هوشمند با تابع هدف نامعلوم [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 139-148]
 • تبدیل فوریه زمان-کوتاه کسری شکل‌دهنده پرتو MVDR مرتبه کسری و مبتنی بر آنالیز مقادیر ویژه برای بهسازی گفتار [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 37-47]
 • تجزیه فوریه تجربی توسعه یک روش تطبیقی جدید بر پایه تجزیه فوریه تجربی برای تشخیص آپنه خواب انسدادی به کمک تحلیل سیگنال الکتروکاردیوگرام [دوره 53، شماره 3، 1402، صفحه 159-170]
 • تحمل‌پذیری خطا بهبود تحمل‌پذیری خطای کلیدهای نیمه‌هادی قدرت در یکسوساز فعّال مبتنی بر مبدل چندسطحی پل آبشاری [دوره 53، شماره 4، 1402، صفحه 257-268]
 • تخمین پارامتر کمینه سازی هزینه کل در شبکه های هوشمند با تابع هدف نامعلوم [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 139-148]
 • تشخیص حمله بهبود تشخیص نفوذ به شبکه اینترنت اشیاء با استفاده از یادگیری عمیق و الگوریتم بهینه‌سازی میگوی آشوبی [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 127-138]
 • تعمیرات و نگهداری مدل برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه مبتنی بر ریسک با در نظرگرفتن شاخص های ریسک نامشهود [دوره 53، شماره 3، 1402، صفحه 171-182]
 • تقویت‌کننده عملیاتی با دامنه نوسان‌ کامل در ورودی تقویت‌کننده عملیاتی سی ماوس طبقه AB کم توان از نوع نوسان کامل با استفاده از حلقه ترا خطی [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 93-103]

ج

 • جابه‌جایی اشیاء یک طرح برون‌سپاری وظایف آگاه از جابه‌جایی اشیاء مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی کلونی مورچه در پردازش مه نرم‌افزار-محور [دوره 53، شماره 4، 1402، صفحه 245-256]
 • جداسازی آنتن‌ها حذف تزویج متقابل دو آرایه آنتن پچ هم‌فرکانس با استفاده از پوشش فراسطحی برای کاربردهای چرخش پرتو [دوره 53، شماره 4، 1402، صفحه 269-280]
 • جداسازی قطبش حذف تزویج متقابل دو آرایه آنتن پچ هم‌فرکانس با استفاده از پوشش فراسطحی برای کاربردهای چرخش پرتو [دوره 53، شماره 4، 1402، صفحه 269-280]
 • جهت‌های کنترلی نامعین کنترل سطح دینامیکی بهبود یافته تطبیقی کلاسی از سیستم های غیرخطی نامعین در حضور هیسترزیس ورودی و جهت کنترلی نامعین [دوره 53، شماره 3، 1402، صفحه 197-207]

چ

 • چرخش پرتو حذف تزویج متقابل دو آرایه آنتن پچ هم‌فرکانس با استفاده از پوشش فراسطحی برای کاربردهای چرخش پرتو [دوره 53، شماره 4، 1402، صفحه 269-280]

ح

 • حفظ حریم خصوصی پروتکلی برای ارتباطات گمنام احراز اصالت شده با رمزنگاری پساکوانتومی و قراردادهای هوشمند [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 49-59]
 • حلقه تراخطی تقویت‌کننده عملیاتی سی ماوس طبقه AB کم توان از نوع نوسان کامل با استفاده از حلقه ترا خطی [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 93-103]
 • حل مساله مستقیم حل مساله مستقیم میدان‌های مغناطیسی بیرون سر انسان با استفاده از مدل جدید چهار لایة غیرهم‌مرکز کروی [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 105-114]

خ

 • خطای مدار باز بهبود تحمل‌پذیری خطای کلیدهای نیمه‌هادی قدرت در یکسوساز فعّال مبتنی بر مبدل چندسطحی پل آبشاری [دوره 53، شماره 4، 1402، صفحه 257-268]
 • خودروی برقی مدل‌سازی امکانی- احتمالاتی پارکینگ خودروی‌های برقی با رویکرد بهبود انعطاف‌پذیری در برنامه ریزی مشارکت امنیت مقید واحدهای نیروگاهی [دوره 53، شماره 3، 1402، صفحه 209-222]

د

 • دیپل الکتریکی حل مساله مستقیم میدان‌های مغناطیسی بیرون سر انسان با استفاده از مدل جدید چهار لایة غیرهم‌مرکز کروی [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 105-114]

ر

 • راه‌اندازی ایمن نوسانساز کنترل شده با ولتاژ کلاس-C دارای مدار تنظیم بایاس جهت افزایش دامنه نوسان و راه‌اندازی ایمن [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 9-23]
 • رخداد لینک و گره یک روش توزیع‌شده مبتنی بر زمان‌بندی خواب برای ذخیره‌سازی انرژی در شبکه‌های خودمختار [دوره 53، شماره 3، 1402، صفحه 183-195]
 • ریزشبکه ها ارتقا سطح تاب آوری مبتنی بر برنامه مدیریت پیشگیرانه فعال در شبکه توزیع حامل چند انرژی با استفاده از ریز شبکه ها [دوره 53، شماره 4، 1402، صفحه 309-319]
 • ریسک مدل برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه مبتنی بر ریسک با در نظرگرفتن شاخص های ریسک نامشهود [دوره 53، شماره 3، 1402، صفحه 171-182]
 • رمزنگاری پساکوانتومی پروتکلی برای ارتباطات گمنام احراز اصالت شده با رمزنگاری پساکوانتومی و قراردادهای هوشمند [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 49-59]

ز

 • زمان‌بندی خواب یک روش توزیع‌شده مبتنی بر زمان‌بندی خواب برای ذخیره‌سازی انرژی در شبکه‌های خودمختار [دوره 53، شماره 3، 1402، صفحه 183-195]
 • زنجیره‌ی قالب‌ها پروتکلی برای ارتباطات گمنام احراز اصالت شده با رمزنگاری پساکوانتومی و قراردادهای هوشمند [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 49-59]

س

 • ساختار پل آبشاری بهبود تحمل‌پذیری خطای کلیدهای نیمه‌هادی قدرت در یکسوساز فعّال مبتنی بر مبدل چندسطحی پل آبشاری [دوره 53، شماره 4، 1402، صفحه 257-268]
 • سر انسان حل مساله مستقیم میدان‌های مغناطیسی بیرون سر انسان با استفاده از مدل جدید چهار لایة غیرهم‌مرکز کروی [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 105-114]
 • سیستم توزیع مدل برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه مبتنی بر ریسک با در نظرگرفتن شاخص های ریسک نامشهود [دوره 53، شماره 3، 1402، صفحه 171-182]
 • سیستم چند انرژی ارتقا سطح تاب آوری مبتنی بر برنامه مدیریت پیشگیرانه فعال در شبکه توزیع حامل چند انرژی با استفاده از ریز شبکه ها [دوره 53، شماره 4، 1402، صفحه 309-319]
 • سیگنال الکتروانسفالوگرام تشخیص بیماری نقص‌توجه/بیش‌فعالی به کمک تحلیل ارتباطات نواحی مختلف مغزی و روش تاب-خوردگی زمانی پویا [دوره 53، شماره 3، 1402، صفحه 223-233]
 • سیگنال الکتروکاردیوگرام توسعه یک روش تطبیقی جدید بر پایه تجزیه فوریه تجربی برای تشخیص آپنه خواب انسدادی به کمک تحلیل سیگنال الکتروکاردیوگرام [دوره 53، شماره 3، 1402، صفحه 159-170]

ش

 • شبکه ی ALEXNET بهبود تشخیص نفوذ به شبکه اینترنت اشیاء با استفاده از یادگیری عمیق و الگوریتم بهینه‌سازی میگوی آشوبی [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 127-138]
 • شبکه‌ی MONANET بهبود تشخیص نفوذ به شبکه اینترنت اشیاء با استفاده از یادگیری عمیق و الگوریتم بهینه‌سازی میگوی آشوبی [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 127-138]
 • شبکه عصبی بازگشتی رویکردی عصبی-تطبیقی در طراحی کنترل کننده نزدیک به بهینه برای کلاسی از سیستم های مقید [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 115-126]
 • شبکه‌ی عصبی کانولوشن بهبود تشخیص نفوذ به شبکه اینترنت اشیاء با استفاده از یادگیری عمیق و الگوریتم بهینه‌سازی میگوی آشوبی [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 127-138]
 • شبکه نرم‌افزارمحور یک طرح برون‌سپاری وظایف آگاه از جابه‌جایی اشیاء مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی کلونی مورچه در پردازش مه نرم‌افزار-محور [دوره 53، شماره 4، 1402، صفحه 245-256]
 • شبکه‌های حسگر جهت‌دار ارائه یک رویکرد توپولوژیکی هوشمند برای انتخاب جهت حسگرها در شبکه‌های حسگر جهت‌دار [دوره 53، شماره 4، 1402، صفحه 281-290]
 • شبکه های هوشمند کمینه سازی هزینه کل در شبکه های هوشمند با تابع هدف نامعلوم [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 139-148]

ض

 • ضریب هدایت انتقالی ثابت تقویت‌کننده عملیاتی سی ماوس طبقه AB کم توان از نوع نوسان کامل با استفاده از حلقه ترا خطی [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 93-103]

ط

 • طبقه AB تقویت‌کننده عملیاتی سی ماوس طبقه AB کم توان از نوع نوسان کامل با استفاده از حلقه ترا خطی [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 93-103]

ع

 • عدم‌قطعیت مدل‌سازی امکانی- احتمالاتی پارکینگ خودروی‌های برقی با رویکرد بهبود انعطاف‌پذیری در برنامه ریزی مشارکت امنیت مقید واحدهای نیروگاهی [دوره 53، شماره 3، 1402، صفحه 209-222]

غ

 • غیرخطی یک روش نظام مند بازتعریف خروجی جهت کنترل وضعیت غیرخطی یک ماهواره انعطاف‌پذیر [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 81-91]

ق

 • قابلیت اطمینان مدل برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه مبتنی بر ریسک با در نظرگرفتن شاخص های ریسک نامشهود [دوره 53، شماره 3، 1402، صفحه 171-182]
 • قرارداد هوشمند پروتکلی برای ارتباطات گمنام احراز اصالت شده با رمزنگاری پساکوانتومی و قراردادهای هوشمند [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 49-59]

ک

 • کدینگ ویدیو H.264/AVC پنهان سازی خطا مبتنی بر گرادیان و سازگار با محتوا برای H.264/AVC [دوره 53، شماره 4، 1402، صفحه 299-308]
 • کنترل پیش‌بین بهبود تحمل‌پذیری خطای کلیدهای نیمه‌هادی قدرت در یکسوساز فعّال مبتنی بر مبدل چندسطحی پل آبشاری [دوره 53، شماره 4، 1402، صفحه 257-268]
 • کنترل سطح دینامیکی بهبود یافته کنترل سطح دینامیکی بهبود یافته تطبیقی کلاسی از سیستم های غیرخطی نامعین در حضور هیسترزیس ورودی و جهت کنترلی نامعین [دوره 53، شماره 3، 1402، صفحه 197-207]
 • کنترل کننده تعیین نقطه بهینه کمینه سازی هزینه کل در شبکه های هوشمند با تابع هدف نامعلوم [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 139-148]
 • کنترل‌کننده فازی تطبیقی کنترل سطح دینامیکی بهبود یافته تطبیقی کلاسی از سیستم های غیرخطی نامعین در حضور هیسترزیس ورودی و جهت کنترلی نامعین [دوره 53، شماره 3، 1402، صفحه 197-207]
 • کنترل مقید رویکردی عصبی-تطبیقی در طراحی کنترل کننده نزدیک به بهینه برای کلاسی از سیستم های مقید [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 115-126]
 • کنترل نزدیک به بهینه رویکردی عصبی-تطبیقی در طراحی کنترل کننده نزدیک به بهینه برای کلاسی از سیستم های مقید [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 115-126]
 • کنترل وضعیت یک روش نظام مند بازتعریف خروجی جهت کنترل وضعیت غیرخطی یک ماهواره انعطاف‌پذیر [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 81-91]

گ

 • گمنامی پروتکلی برای ارتباطات گمنام احراز اصالت شده با رمزنگاری پساکوانتومی و قراردادهای هوشمند [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 49-59]

م

 • ماشین بردار پشتیبان تشخیص بیماری نقص‌توجه/بیش‌فعالی به کمک تحلیل ارتباطات نواحی مختلف مغزی و روش تاب-خوردگی زمانی پویا [دوره 53، شماره 3، 1402، صفحه 223-233]
 • ماهواره یک روش نظام مند بازتعریف خروجی جهت کنترل وضعیت غیرخطی یک ماهواره انعطاف‌پذیر [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 81-91]
 • مبدل چندسطحی بهبود تحمل‌پذیری خطای کلیدهای نیمه‌هادی قدرت در یکسوساز فعّال مبتنی بر مبدل چندسطحی پل آبشاری [دوره 53، شماره 4، 1402، صفحه 257-268]
 • مجتمع سادکی ارائه یک رویکرد توپولوژیکی هوشمند برای انتخاب جهت حسگرها در شبکه‌های حسگر جهت‌دار [دوره 53، شماره 4، 1402، صفحه 281-290]
 • مخابرات سبز یک روش توزیع‌شده مبتنی بر زمان‌بندی خواب برای ذخیره‌سازی انرژی در شبکه‌های خودمختار [دوره 53، شماره 3، 1402، صفحه 183-195]
 • مدار تنظیم بایاس نوسانساز کنترل شده با ولتاژ کلاس-C دارای مدار تنظیم بایاس جهت افزایش دامنه نوسان و راه‌اندازی ایمن [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 9-23]
 • میدان مغناطیسی حل مساله مستقیم میدان‌های مغناطیسی بیرون سر انسان با استفاده از مدل جدید چهار لایة غیرهم‌مرکز کروی [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 105-114]
 • مدیریت برنامه ریزی پیشگیرانه ارتقا سطح تاب آوری مبتنی بر برنامه مدیریت پیشگیرانه فعال در شبکه توزیع حامل چند انرژی با استفاده از ریز شبکه ها [دوره 53، شماره 4، 1402، صفحه 309-319]
 • مدیریت دارایی مدل برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه مبتنی بر ریسک با در نظرگرفتن شاخص های ریسک نامشهود [دوره 53، شماره 3، 1402، صفحه 171-182]
 • مدیریت کلید پروتکلی برای ارتباطات گمنام احراز اصالت شده با رمزنگاری پساکوانتومی و قراردادهای هوشمند [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 49-59]
 • مدل Z-number مدل‌سازی امکانی- احتمالاتی پارکینگ خودروی‌های برقی با رویکرد بهبود انعطاف‌پذیری در برنامه ریزی مشارکت امنیت مقید واحدهای نیروگاهی [دوره 53، شماره 3، 1402، صفحه 209-222]
 • مدل تطبیقی رویکردی عصبی-تطبیقی در طراحی کنترل کننده نزدیک به بهینه برای کلاسی از سیستم های مقید [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 115-126]
 • مدل کروی غیرهم‌مرکز چهار لایه حل مساله مستقیم میدان‌های مغناطیسی بیرون سر انسان با استفاده از مدل جدید چهار لایة غیرهم‌مرکز کروی [دوره 53، شماره 2، 1402، صفحه 105-114]
 • مشدد نوری مجتمع طراحی و شبیه‌سازی یک مشدد نوری مجتمع و کاربرد آن در نوسان‌ساز مایکروویوفوتونیک مجتمع [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 1-8]
 • مکان‌یابی حفره ارائه یک رویکرد توپولوژیکی هوشمند برای انتخاب جهت حسگرها در شبکه‌های حسگر جهت‌دار [دوره 53، شماره 4، 1402، صفحه 281-290]

ن

 • نویز فاز نوسانساز کنترل شده با ولتاژ کلاس-C دارای مدار تنظیم بایاس جهت افزایش دامنه نوسان و راه‌اندازی ایمن [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 9-23]
 • نویز فاز طراحی و شبیه‌سازی یک مشدد نوری مجتمع و کاربرد آن در نوسان‌ساز مایکروویوفوتونیک مجتمع [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 1-8]
 • نوسان‌ساز LC کلاس-C نوسانساز کنترل شده با ولتاژ کلاس-C دارای مدار تنظیم بایاس جهت افزایش دامنه نوسان و راه‌اندازی ایمن [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 9-23]
 • نوسان‌ساز مایکروویوفوتونیک طراحی و شبیه‌سازی یک مشدد نوری مجتمع و کاربرد آن در نوسان‌ساز مایکروویوفوتونیک مجتمع [دوره 53، شماره 1، 1402، صفحه 1-8]

و

 • ویژگی‌های دو متغیره تشخیص بیماری نقص‌توجه/بیش‌فعالی به کمک تحلیل ارتباطات نواحی مختلف مغزی و روش تاب-خوردگی زمانی پویا [دوره 53، شماره 3، 1402، صفحه 223-233]

ه

 • هیسترزیس ورودی کنترل سطح دینامیکی بهبود یافته تطبیقی کلاسی از سیستم های غیرخطی نامعین در حضور هیسترزیس ورودی و جهت کنترلی نامعین [دوره 53، شماره 3، 1402، صفحه 197-207]