نمایه نویسندگان

آ

 • آخوندی خضرآباد، محمد صادق The Role of Various Scattering Mechanisms in Hg_(1-x) Cd_x Te (x=0.22, 0.3) [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 267-275]
 • آرامیده، مسعود A Multi-class Magnitude Classifying Sparse Source Model for Compressible Sources [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 169-182]
 • آکار، نائیل A Multi-Rate Queue Management for Delay-Constrained Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) based Secure Cognitive Radio Network [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 149-159]

ا

 • اباذری، سعید Improvement Power System Dynamic Stability by Using UPFC with Practical Constraints [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 255-266]
 • ابریشمی‌فر، سید ادیب بهبود مشخصه‌های خطینگی تقویت کننده‌های توان‌ GaN بر مبنای تزریق سیگنال هارمونیک دوم [دوره 51، شماره 4، 1400، صفحه 403-412]
 • ابوطالبی، وحید Human Action Recognition Using Transfer Learning with Spatio-Temporal Templates [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 295-301]
 • احمدی، مرضیه Optimized Adaptive Combined Hierarchical Sliding Mode Controller Design for a Class of Uncertain Under-actuated Time-Varying Systems [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 161-167]
 • اکبری، رضا Adapting Swarm Intelligence Based Methods for Test Data Generation [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 183-193]
 • اکثیری، فاطمه کاهش ابیراهی زمانی با استفاده از دوگانی مکان-زمان در سیستم تصویربرداری متشکل از عدسی گوسی دوبل زمانی [دوره 51، شماره 4، 1400، صفحه 381-392]
 • المدرسی، سید محمد تقی Human Action Recognition Using Transfer Learning with Spatio-Temporal Templates [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 295-301]

ب

 • باقرزاده، جمشید Modeling homogeneous contact distribution of nodes and its application in routing in Mobile Social Networks [دوره 51، شماره 4، 1400، صفحه 431-441]
 • بدیعی، سیدپارسا Adapting Swarm Intelligence Based Methods for Test Data Generation [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 183-193]
 • براتی، علی Influence Maximization using Time Delay based Harmonic Centrality in Social Networks [دوره 51، شماره 3، 1400، صفحه 359-370]
 • بیضاء، جمال Damping Adaptive Neural Controller Design in HVDC based on Offshore Wind Turbine to Improve Power System Stability [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 233-242]
 • بهشتیان، سید احسان Adapting Swarm Intelligence Based Methods for Test Data Generation [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 183-193]

پ

 • پرنیانی، مصطفی Enhanced Scheme for Allocation of Primary Frequency Control Reserve Based on Grid Characteristics [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 221-231]

ج

 • جوادیان صراف، محمد مقایسه‌کننده حوزه زمان بالک-درایو با بهره ولتاژ به زمان بالا و توان مصرفی پایین [دوره 51، شماره 4، 1400، صفحه 393-401]
 • جوهری سلماسی، احسان بهبود مشخصه‌های خطینگی تقویت کننده‌های توان‌ GaN بر مبنای تزریق سیگنال هارمونیک دوم [دوره 51، شماره 4، 1400، صفحه 403-412]

ح

 • حالوزاده، حمید تشخیص و جداسازی عیب از حمله سایبری در سامانه SCADA با اتکا به پارامترهای شبکه [دوره 51، شماره 4، 1400، صفحه 423-430]
 • حیدری، بهروز Assessing a Noise Reduction Method for a Low-Noise Amplifier [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 195-203]
 • حسینی تودشکی، مجتبی Adaptive Robust H∞ finite-time congestion control design for TCP/AQM Network System with parametric uncertainties [دوره 51، شماره 3، 1400، صفحه 337-346]
 • حسینی نژاد، سید احسان A 2-bit Programmable Metasurface for Dynamic Beam Steering Applications [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 277-284]
 • حمیدی، عبدالخالق Damping Adaptive Neural Controller Design in HVDC based on Offshore Wind Turbine to Improve Power System Stability [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 233-242]

خ

 • خالقی بیزکی، حسین Joint Power Allocation and Constellation Rotation in Alamouti coded Interference Alignment in X-Channel with imperfect CSI [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 243-254]
 • خسروی، لیلی Approximate Fault Simulation for Quick Evaluation of Test Patterns in Digital Circuit Testing [دوره 51، شماره 3، 1400، صفحه 347-357]
 • خسروجردی، محمدجواد طراحی یکپارچه سیستم کنترل پرواز و سیگنال کمکی تشخیص عیب فعال با استفاده از یک رویکرد چند- مدله [دوره 51، شماره 4، 1400، صفحه 413-422]
 • خطیب، فرزان مقایسه‌کننده حوزه زمان بالک-درایو با بهره ولتاژ به زمان بالا و توان مصرفی پایین [دوره 51، شماره 4، 1400، صفحه 393-401]

د

 • درویش، غفار Electronic Properties of Various Graphene Quantum Dot Structures: an Ab Initio Study [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 213-220]
 • درویش، غفار Modeling of the non-uniform distributed GaN QDs based Infrared Photodetector [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 205-211]
 • دزفولیان، میرحسین DynamicEvoStream: An EvoStream based Algorithm for Dynamically Determining The Number of Clusters in Data Streams [دوره 51، شماره 3، 1400، صفحه 315-326]
 • دژم شهابی، محمدمهدی Adapting Swarm Intelligence Based Methods for Test Data Generation [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 183-193]
 • دقیق، علی Damping Adaptive Neural Controller Design in HVDC based on Offshore Wind Turbine to Improve Power System Stability [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 233-242]
 • دنیاران، پویان Assessing a Noise Reduction Method for a Low-Noise Amplifier [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 195-203]

ذ

 • ذبحی، سعیده Human Action Recognition Using Transfer Learning with Spatio-Temporal Templates [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 295-301]

ر

 • رحیمی، احسان Joint Power Allocation and Constellation Rotation in Alamouti coded Interference Alignment in X-Channel with imperfect CSI [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 243-254]
 • رحمانی، محسن A Distributed Minimum Redundancy Maximum Relevance Feature Selection Approac [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 285-293]
 • رضایی رضوان، ّبهراد A 2-bit Programmable Metasurface for Dynamic Beam Steering Applications [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 277-284]
 • رفیعی، آذر A swarm intelligence based multi-label feature selection method hybridized with a local search strategy [دوره 51، شماره 4، 1400، صفحه 443-454]

ز

س

 • سلیم، مینا طراحی یکپارچه سیستم کنترل پرواز و سیگنال کمکی تشخیص عیب فعال با استفاده از یک رویکرد چند- مدله [دوره 51، شماره 4، 1400، صفحه 413-422]

ش

 • شریفی‌نژاد، مونا A Distributed Minimum Redundancy Maximum Relevance Feature Selection Approac [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 285-293]

ص

 • صنعتی، روح اله مقایسه‌کننده حوزه زمان بالک-درایو با بهره ولتاژ به زمان بالا و توان مصرفی پایین [دوره 51، شماره 4، 1400، صفحه 393-401]

ط

 • طالبیان مشهدی، محمود Outdoor fire detection on the video frames including fire zones close to the fire-like objects recorded by a fixed camera [دوره 51، شماره 3، 1400، صفحه 371-380]
 • طیرانی، مجید بهبود مشخصه‌های خطینگی تقویت کننده‌های توان‌ GaN بر مبنای تزریق سیگنال هارمونیک دوم [دوره 51، شماره 4، 1400، صفحه 403-412]

ع

 • عابدین زاده، طاهر Damping Adaptive Neural Controller Design in HVDC based on Offshore Wind Turbine to Improve Power System Stability [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 233-242]
 • عباسی، محمد Optimal Robust Control Based on State-Dependent Differential Riccati Equation with Application on Ducted Fan Aircraft [دوره 51، شماره 3، 1400، صفحه 303-313]
 • عباس نژاد، فرهاد بهبود مشخصه‌های خطینگی تقویت کننده‌های توان‌ GaN بر مبنای تزریق سیگنال هارمونیک دوم [دوره 51، شماره 4، 1400، صفحه 403-412]
 • عیدزاده، مریم Joint Resource Allocation and Position Optimization in NOMA-based Multi-UAV Wireless Communication Networks [دوره 51، شماره 3، 1400، صفحه 327-336]
 • عدلی مهر، کمال A Multi-Rate Queue Management for Delay-Constrained Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) based Secure Cognitive Radio Network [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 149-159]
 • عسگری، اصغر Modeling of the non-uniform distributed GaN QDs based Infrared Photodetector [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 205-211]
 • عمیقی، زهرا DynamicEvoStream: An EvoStream based Algorithm for Dynamically Determining The Number of Clusters in Data Streams [دوره 51، شماره 3، 1400، صفحه 315-326]

غ

 • غفاریان، حسین A Distributed Minimum Redundancy Maximum Relevance Feature Selection Approac [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 285-293]

ف

 • فرجی، علیرضا Optimized Adaptive Combined Hierarchical Sliding Mode Controller Design for a Class of Uncertain Under-actuated Time-Varying Systems [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 161-167]
 • فروزانفر، مهدی طراحی یکپارچه سیستم کنترل پرواز و سیگنال کمکی تشخیص عیب فعال با استفاده از یک رویکرد چند- مدله [دوره 51، شماره 4، 1400، صفحه 413-422]
 • فضلعلی پور، ه Modeling of the non-uniform distributed GaN QDs based Infrared Photodetector [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 205-211]

ق

 • قادرزاده، عبدالباقی A swarm intelligence based multi-label feature selection method hybridized with a local search strategy [دوره 51، شماره 4، 1400، صفحه 443-454]
 • قاسمی، محمد امین Enhanced Scheme for Allocation of Primary Frequency Control Reserve Based on Grid Characteristics [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 221-231]
 • قاضی زاده، رضا Joint Resource Allocation and Position Optimization in NOMA-based Multi-UAV Wireless Communication Networks [دوره 51، شماره 3، 1400، صفحه 327-336]
 • قندچی، مجید Electronic Properties of Various Graphene Quantum Dot Structures: an Ab Initio Study [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 213-220]

ک

 • کاردهی مقدم، ریحانه مقایسه‌کننده حوزه زمان بالک-درایو با بهره ولتاژ به زمان بالا و توان مصرفی پایین [دوره 51، شماره 4، 1400، صفحه 393-401]
 • کامران، آرزو Approximate Fault Simulation for Quick Evaluation of Test Patterns in Digital Circuit Testing [دوره 51، شماره 3، 1400، صفحه 347-357]
 • کاوه وش، زهرا کاهش ابیراهی زمانی با استفاده از دوگانی مکان-زمان در سیستم تصویربرداری متشکل از عدسی گوسی دوبل زمانی [دوره 51، شماره 4، 1400، صفحه 381-392]

م

 • محسنی، عادل Enhanced Scheme for Allocation of Primary Frequency Control Reserve Based on Grid Characteristics [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 221-231]
 • مختارزاده، سلمان Influence Maximization using Time Delay based Harmonic Centrality in Social Networks [دوره 51، شماره 3، 1400، صفحه 359-370]
 • مرادی، پرهام A swarm intelligence based multi-label feature selection method hybridized with a local search strategy [دوره 51، شماره 4، 1400، صفحه 443-454]
 • مرادی، سعید Modeling homogeneous contact distribution of nodes and its application in routing in Mobile Social Networks [دوره 51، شماره 4، 1400، صفحه 431-441]
 • مرتضوی، سید سعید اله Optimal Robust Control Based on State-Dependent Differential Riccati Equation with Application on Ducted Fan Aircraft [دوره 51، شماره 3، 1400، صفحه 303-313]
 • مروج فرشی، محمد کاظم Electronic Properties of Various Graphene Quantum Dot Structures: an Ab Initio Study [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 213-220]
 • مصفا، حسین تشخیص و جداسازی عیب از حمله سایبری در سامانه SCADA با اتکا به پارامترهای شبکه [دوره 51، شماره 4، 1400، صفحه 423-430]
 • مصلح، محمد Influence Maximization using Time Delay based Harmonic Centrality in Social Networks [دوره 51، شماره 3، 1400، صفحه 359-370]
 • ملکی ریزی، مسعود Improvement Power System Dynamic Stability by Using UPFC with Practical Constraints [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 255-266]
 • مهدیان، نیما Improvement Power System Dynamic Stability by Using UPFC with Practical Constraints [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 255-266]
 • مهدی پور، ابراهیم Modeling homogeneous contact distribution of nodes and its application in routing in Mobile Social Networks [دوره 51، شماره 4، 1400، صفحه 431-441]
 • مهنا، فرحناز Outdoor fire detection on the video frames including fire zones close to the fire-like objects recorded by a fixed camera [دوره 51، شماره 3، 1400، صفحه 371-380]
 • موسی پور، سید سجاد Optimal Robust Control Based on State-Dependent Differential Riccati Equation with Application on Ducted Fan Aircraft [دوره 51، شماره 3، 1400، صفحه 303-313]
 • موسوی، سید محمد رضا Adapting Swarm Intelligence Based Methods for Test Data Generation [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 183-193]
 • موسوی نیا، میرجواد A Multi-Rate Queue Management for Delay-Constrained Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) based Secure Cognitive Radio Network [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 149-159]

ن

 • نامجو، احسان A Multi-class Magnitude Classifying Sparse Source Model for Compressible Sources [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 169-182]
 • نجفی بوانی، سمیه The Role of Various Scattering Mechanisms in Hg_(1-x) Cd_x Te (x=0.22, 0.3) [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 267-275]
 • نوشیار، مهدی A Multi-class Magnitude Classifying Sparse Source Model for Compressible Sources [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 169-182]

ه

 • هادی، مجید Joint Resource Allocation and Position Optimization in NOMA-based Multi-UAV Wireless Communication Networks [دوره 51، شماره 3، 1400، صفحه 327-336]

ی

 • یزدی، محمد A 2-bit Programmable Metasurface for Dynamic Beam Steering Applications [دوره 51، شماره 2، 1400، صفحه 277-284]