روشی برای مکان‌یابی خطا مبتنی بر امواج سیار ناحیه گسترده در شبکه انتقال قدرت

نویسندگان

دانشگاه لرستان - دانشکده فنی و مهندسی

چکیده

در این مقاله، روشی جدید مبتنی بر امواج سیار ناحیه گسترده برای تعیین مکان خطا در شبکه انتقال ارائه شده است. این روش دارای دو مرحله قطع‌خط (آفلاین) و برخط (آنلاین) است. در مرحله قطع‌خط، ابتدا شبکه انتقال به‌صورت یک گراف وزن‌دار نمایش داده می‌شود و کوتاه‌ترین مسیرهای بین هر دو حس‌گر تعیین می‌گردند. سپس خطوطی از گراف که روی کوتاه‌ترین مسیرها نیستند، با توجه به مکان حس‌گرها به خطوط مجازی تقسیم‌بندی می‌شوند. در مرحله برخط با کمک زمان رسیدن امواج اولیه سیار به هرکدام از حس‌گرهای نصب‌شده در شبکه، نقاطی از کوتاه‌ترین مسیرها و خطوط مجازی به‌دست‌آمده از مرحله قطع‌خط که احتمال وقوع خطا در آن‌ها وجود داشته باشد، تعیین و سپس با استفاده از یک شاخص ارزیابی، نقطه دقیق خطا و زمان شروع خطا مشخص می‌گردد. روش پیشنهادی مستقل از نوع و امپدانس خطا بوده و می‌تواند برای هر شبکه انتقال با هراندازه‌ای به‌کار رود. نتایج به‌دست‌آمده از شبیه‌سازی با نرم‌افزارهای EMTP و MATLAB صحت عملکرد و دقت بالای روش پیشنهادی را تأیید می‌کنند.

کلیدواژه‌ها