دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

«مقالات آماده انتشار»، مقالات پذیرفته‌شده‌ای هستند که در نوبت انتشار می‌باشند و می‌توانند مورد استناد قرار بگیرند.

علمی-پژوهشی

1. A swarm intelligence based multi-label feature selection method hybridized with a local search strategy

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

آذر رفیعی؛ پرهام مرادی؛ عبدالباقی قادرزاده


2. Robust Decentralized Control System Design based on Nash Equilibrium Point using Linear Quadratic Regulators

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1401

سلیمان نجفی بیرگانی؛ بیژن معاونی؛ علی خاکی صدیق