کلیدواژه‌ها = نامساوی ماتریسی خطی
طراحی کنترل‌کننده ردیاب خروجی برای سیستم غیرخطی توصیف‌شده با مدل‌های خطی چندوجهی

دوره 49، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1629-1638

رضا رجبی؛ سعید شمقدری؛ سید کمال الدین یادآور نیکروش


طراحی رؤیتگر مقاوم مد لغزشی مبتنی بر مدل فازی TS برای بازسازی عیب عملگر: روش تابع لیاپانوف غیرمربعی

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 25-35

سمیرا اسدی؛ علیرضا خیاطیان؛ مریم دهقانی؛ نوید وفامند