نویسنده = �������������� ���������� ����������������
کاهش نوسانات گشتاور و تلفات اهمی در موتور سوئیچ رلوکتانس با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی

دوره 44، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 11-21

میلاد دولتشاهی؛ سیدمرتضی سقائیان نژاد؛ Jin Woo Ahn؛ مهدی معلم