نویسنده = ������������ ������������ ��������
رویکردی مدل-رانه برای خودکارسازی آزمون رگرسیون با استفاده از تبدیل مدل افزایشی

دوره 49، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1869-1881

مریم نورائی آباده؛ سید حسن میریان حسین‌آبادی