نویسنده = ���������������� ��������
بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا با استفاده از همجوشی نتایج چندسطحی

دوره 49، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1345-1357

اکبر مقیمیان؛ محرم منصوری زاده؛ میرحسین دزفولیان