نویسنده = ������������ �������� ��������
Enhanced Scheme for Allocation of Primary Frequency Control Reserve Based on Grid Characteristics

دوره 51، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 221-231

محمد امین قاسمی؛ عادل محسنی؛ مصطفی پرنیانی