نویسنده = ���������� ��������
A 2-bit Programmable Metasurface for Dynamic Beam Steering Applications

دوره 51، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 277-284

ّبهراد رضایی رضوان؛ محمد یزدی؛ سید احسان حسینی نژاد