نویسنده = ������������ ������������ ���������� ��������������