نویسنده = ���������� ���������� ����������
تشخیص سیگنال هدف در محدوده زمانی کارآمد سیگنال پتانسیل برانگیخته بینایی

دوره 50، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 507-516

مائده آزادی مقدم؛ سپیده جباری؛ بهرام پرسه