نویسنده = �������������� ������ ����������������
برنامه‌ریزی بلندمدت سیستم توزیع در سیستم قدرت تجدید ساختار یافته

دوره 43، شماره 2، آذر 1392، صفحه 61-71

داور میرعباسی؛ سید سعیدالله مرتضوی؛ علی سعیدیان