نویسنده = ������������ �������������� ������������������
استگانوگرافی کور مبتنی بر کدهای Reed-Solomon و جدول جانشانی بهینه با بهبود بار مفید جاسازی و مقاومت

دوره 43، شماره 2، آذر 1392، صفحه 43-59

امیرمسعود مولائی کرمانی؛ محمدحسین صداقی؛ حسین ابراهیم‌نژاد