نویسنده = �������������������� ��������������������
کنترل موقعیت مبتنی بر بینایی کوادکوپترAR.Drone 2.0 شناور با استفاده از منطق فازی

دوره 49، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 709-720

سهند عیوضی عدلی؛ مریم شعاران؛ سیدمحمدرضا سیدنورانی