نویسنده = ������������������ ��������
طراحی مشاهده‌گر نوین جریان خروجی UPS در سیستم کنترل پیش‌بین بر اساس مدل فضای حالت

دوره 47، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1575-1586

محمدرضا علیزاده پهلوانی؛ حمید ابراهیمی؛ حامد حیدری دوست‌آباد