نویسنده = �������� ���������� ��������
ارائه روشی جدید برای خودکارسازی آستانه‌گیری در خوشه‌بندی بخردانه

دوره 50، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 493-505

محمد یوسف نژاد؛ علی ریحانیان؛ بهروز مینایی بیدگلی