نویسنده = ���������������� ������������
رویکردی جدید مبتنی‌بر سنجه‌های نرم‌افزاری جهت افزایش سودمندی آزمون بازگشت

دوره 50، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 463-476

مجتبی وحیدی اصل؛ محمدرضا دهقانی تفتی؛ علیرضا خلیلیان