نویسنده = ������������������������ ������ ������������
آشکارسازی نواحی سایه در تصاویر هوایی شهری با استفاده از نقشه ‌نسبت بهینه

دوره 50، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 317-329

جواد عباسی آقا ملکی؛ سید علیرضا میراسماعیلی