نویسنده = ������������ �������������� ����������
فیلتر میان‌گذر فوق پهن باند با باند توقف وسیع بر اساس ساختارهای فراماده

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 191-199

خدیجه رمضانی بلداجی؛ مسعود موحدی؛ علی غفورزاده یزدی