نویسنده = ������������ ����������
طبقه‌بند همباشی ادراکی مبتنی بر منطق فازی توسعه یافته

دوره 50، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1773-1784

مهناز کدخدا؛ محمد رضا اکبرزاده توتونچی؛ فرناز صباحی