نویسنده = ������������ �������� ��������
طراحی مفهومی فیلتر نوری ماخ -زندر مبتنی‌بر بلور فوتونی دوبعدی

دوره 49، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1795-1799

مسعود کامران کشتیبان؛ کامبیز عابدی؛ محمد جواد شریفی