نویسنده = ���������� ������������ ����������
ارائه روشی برای بخش‌بندی پویای پایگاه مشتریان در سیستم هوش تجاری تطبیق‌پذیر

دوره 49، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1259-1271

غزل قنبری پناه؛ اسلام ناظمی؛ سعیده رجائی هرندی