نویسنده = �������������� ������ ���������� ����������
برون‌سپاری امن داده‌های ابری با استفاده از تسهیم راز مبتنی بر مشبّکه

دوره 49، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1211-1221

طاهره غفاری؛ شقایق بختیاری چهل چشمه