نویسنده = ���������� �������������� ����������
شناسایی افراد از روی نحوه راه‌رفتن با استفاده از الگوریتم LLE

دوره 43، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 39-50

مهدیه کریمی لاخانی؛ حمید بهنام