نویسنده = ���������� ������ ���������� ��������
حذف نویز سریع در تصویر SAR با استفاده از نمایش تنک

دوره 50، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1723-1733

جواد عباسی آقا ملکی؛ محمد مهدی موسوی شوشتری


آشکارسازی نواحی سایه در تصاویر هوایی شهری با استفاده از نقشه ‌نسبت بهینه

دوره 50، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 317-329

جواد عباسی آقا ملکی؛ سید علیرضا میراسماعیلی