نویسنده = ������ ������ ������������������ ������ �������� ��������
یک روش جدید برای تعیین و ردیابی نقطه حداکثر توان آرایه خورشیدی

دوره 49، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1559-1567

سید محمد مهدی حاج سید ابوترابی؛ محمد سروی