نویسنده = ���������������� ����������������������
ارائه یک روش مؤثر بازشناسی شیء مبتنی بر هرس کردن احتمالی مشخصه‌های دیداری تصویر در مدل HMAX

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 51-62

محمداسماعیل اکبرپور؛ ناصر مهرشاد؛ سیّد محمّد رضوی