نویسنده = �������������� ������������ ����������
طراحی و استخراج مدل مداری یک فیلتر پهن باند بر پایه سطح انتخاب‌گر فرکانس برای کاربردهای تراهرتز

دوره 50، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 865-873

حامد محمدی نعمت آباد؛ احسان زارعیان جهرمی؛ راحله بصیری