نویسنده = �������������������� ������
ادغام تصاویر چندفوکوسه با استفاده از همدوسی فاز و خوشه‌بند K-means

دوره 45، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 115-125

یوکابد صدری؛ علی آقاگلزاده؛ مهدی ازوجی


شناسایی چهره براساس ظاهر در رشته‌های ویدئویی

دوره 45، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 75-83

سجاد شفیع‌پور یوردشاهی؛ میرهادی سیدعربی؛ علی آقاگل‌زاده