نویسنده = ������������ ���������� ��������
پردازش تصویر با استفاده از کدگذاری تنک و طبقه‌بندی انطباقی

دوره 50، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1683-1696

فریماه شرافتی؛ جعفر طهمورث نژاد


تطبیق دامنه‌های بصری با استفاده از تطبیق خصوصیات و مدل

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 381-397

الهه قولنجی؛ جعفر طهمورث نژاد