نویسنده = ������������������ ��������
پایدارساز سیستم قدرت احتمالاتی

دوره 48، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1339-1347

فرید کربلایی؛ محمد طاهرخانی