نویسنده = �������������� ��������
مشاهده‌گرهای متعامل غیرخطی درتشخیص عیب‌های حسگری و عملگری در سیستم ماهواره

دوره 50، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1709-1722

نرگس صادق‌زاده نخودبریز؛ بیژن سلطانی؛ مسعود میرزایی تشنیزی؛ میلاد پسند